REGULAMIN GP 2018

Zasady uczestnictwa oraz punktacji.

 

 

REGULAMIN

 

1. Regulamin Grand Prix Turystycznych Rajdów Motocyklowych na Orientację 2018 zwanych dalej GP 2018

2. W GP 2018 może wystartować każdy kto posiada motocykl: zarejestrowany z ważnym przeglądem i ubezpieczeniem. Posiada odpowiednie uprawnienia prawo jazdy do kierowanego przez siebie pojazdu. Z GP 2018 wyklucza się pojazdy typu Quad.

3. Każdy zawodnik startuje w wybranej kategorii: ROAD lub ADVENTURE 

4. Punkty zdobyte w kategorii Road nie przechodzą na adventure i odwrotnie. Przy zmianie kategorii w kolejnym rajdzie na inną punkty nie migrują.  

5. W każdym rajdzie do zdobycia jest:

a. Za I miejsce 80pkt

b. Za II miejsce 65pkt

c. Za III miejsce 55pkt

d. Za IV miejsce 50pkt

e. Za każde kolejne miejsce poniżej <IV będą przyznawany kolejno -1 pkt za każdą pozycję poniżej aż do miejsca 50 za 4pkt

f. Wszyscy zawodnicy którzy ukończą rajd na pozycji poniżej <50 otrzymają 3pkt. Warunkiem jest ukończenie rajdu – dojechanie do mety.

6. O sposobie przyznawania, zdobywania punktów, interpretacji odpowiedzi oraz miejscu które zajmie zawodnik decyduje organizator danego rajdu. Miejsca wywalczone w każdym rajdzie eliminacji przeliczane są na punkty do GP 2018 nie zależnie od ilości zdobytych punktów w samym rajdzie.

7. Za przebieg i organizację rajdu wchodzącego w skład GP 2018 odpowiada organizator imprezy. 

8. Start w każdej eliminacji nie jest konieczny i nie dyskwalifikuje zawodnika z dalszej rywalizacji. 

9. Zdyskwalifikowane przez organizatora GP 2018 mogą być osoby które:

a. Są lub były w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających na trasie rajdu, eliminacji GP 2018

b. Które w sposób rażący naruszą zasady regulaminu imprezy lub regulaminu GP 2018

c. Wpływały na wynik konkurencji lub dopuściły się prób fałszerstwa.

10. Zawodnik może być ukarany w następujący sposób:

a. Utratą punktów od 10 do 80 pkt.

b. Dyskwalifikacją z rajdu lub całego cyklu.

Decyzję ostateczną co do kary podejmuje Komandor Rajdu, decyzję ostateczną względem GP 2018 organizator cyklu. 

11. Nagrody i puchary oraz ostateczny wynik podane będą na ostaniej imprezie cyklu. Wyniki częściowe będą publikowane na stronie WWW GP 2018: https://rajdymotocyklowe.jimdo.com/gp-2018/

12. W GP 2018 zawodnicy walczą o cenne nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do ich zmiany lub innego podziału w stosunku do tego co zostało podane z przyczyn niezależnych od niego. 

13. Uczestnicy bez względu na statut  startują na własną odpowiedzialność ponosząc odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora i osób z nim współpracujących.

14. Każdy uczestnik GP 2018 poprzez uczestnictwo w rajdzie zrzeka się możliwości dochodzenia prawnego lub zwrotnego roszczeń od organizatora i osób z nim współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Rajdzie.

15. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas rajdu. Uczestnik ma prawo odmówić wykorzystania jego wizerunku przez organizator lecz musi go o tym poinformować pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną do dnia rozpoczęcia imprezy.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poprawek, uzupełnień i zmian niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni  na oficjalnej  stronie WWW lub  profili Facebook.

17. Z rywalizacji  w GP 2018 wykluczeni są organizatorzy poszczególnych edycji ich rodziny i osoby z nim współpracujące. Nie wyklucza to startu wymienionych osób w innych niż organizowane przez siebie edycje lecz poza klasyfikacją GP 2018. 

 

KONIEC